ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการยกระดับเกษตร อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัยสู่เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน .