ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 🍀