ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืช รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรจากมาตรการของภาครัฐ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน