ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) รุ่นที่ 2