ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน