ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration : YPC)