ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569