ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เร่งรัดบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร. ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ตามแบบคำร้องของเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมช่วยบันทึกข้อมูลดังกล่าว และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ครั้งนี้ด้วย โดยปรินส์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 – 2563 และ ก่อนปี 2562 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดประกาศ จำนวน 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน ให้เกษตรกรมาตรวจรายชื่อ หากรายชื่อ ปี 2562 – 63 ตกหล่น ให้ติดต่อขอแก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และก่อนปี 2562 ให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยรับคำรองและเขียนคำร้อง ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply