ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมร่วมถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2567