ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 6/2567