ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน..เป็นประธานประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นปี 63

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2563 ซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง (แปลงใหญ่ลำไย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง) อำเภอเวียงหนองล่อง (แปลงใหญ่ลำไย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง) และอำเภอบ้านธิ (แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ) เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น และขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่สาธารณะ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป

Leave a Reply