ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการลำไย จาก ศพก. สู่แปลงใหญ่ลำไย จังหวัดลำพูน ปี 63

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 นำโดย นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ละนางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง มีนายนิโรจน์ แสนไชย เป็นเจ้าของศูนย์ฯ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ สายพันธุ์ลำไย การบำรุงดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพลำไยโดยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมนี้มี นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลการบริหารจัดการลำไย จังหวัดลำพูน ปี 2563 และ เครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนี้มีกลุ่มจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) นำกิจกรรม ละผลผลิตมาแสดงด้วย