ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะทำงานคัคเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ณ สวนปทุมทิพย์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 นำโดย นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ละนางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก และกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ที่นำกิจกรรม และผลผลิตทางการเกษตร มาแสดงอีกด้วย

Leave a Reply