ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน บูรณาการงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม “เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,214,300 บาท เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงาน และบูรณาการ ร่วมกัน ให้ได้งานตามงบประมาณที่ได้รับ ทั้งปริมาณงานและผลลัพธ์ ของงานในท้ายสุดของงาน เกษตรลดต้นทุนการผลิต และ มีรายได้เพิ่มขึ้น

Leave a Reply