ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพระดับดีให้เป็นต้นแบบ และพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพระดับปานกลาง ให้เป็นระดับดี ร่วมกับหน่วยงานภาคี, กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน, ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 27 คน

Leave a Reply