ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กลุ่มนำร่องเดิมปี 2562 ตำบลหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช โดย นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขา และว่าที่ ร.ต.ณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร นำร่องกลุ่มเดิมปี 62 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 1.ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน วิทยากรโดย สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 2. เทคโนโลยีการเพาะเห็ดตับเต่าร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 ราย

Leave a Reply