ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ น.ส.จันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเวนท์ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE) จังหวัดลำพูน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยว ได้มีการทบทวนการดำเนินงานในปี 2563 และพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน ของปี 2564 ซึ่งยกร่างจำนวน 10 กลุ่ม และจะมีการประชุมทบทวนและกำหนดทิศทางอีกครั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply