ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน หารือผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW)

นที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเพื่อประชุมชี้แจงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอการพิจารณาหัวข้อโจทย์วิจัยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research:R2R)การมอบหมายหน้าที่การงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

Leave a Reply