ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกเป้าหมาย ร่างแผนการดำเนินงานโครงการ และการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดลำพูนมีเป้าหมายการดำเนินงาน 51 ตำบล 51 หมู่บ้าน โดยมีนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply