ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณารับรองข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค.

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดลำพูน ปี 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในการพิจารณารับรองข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด และข้อมูล กชช.2ค จำนวน 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

Leave a Reply