ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพืชและนวส.ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 64

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meetings โดยมีนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธาน

Leave a Reply