ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวบ้านธิถูกใจสิ่งนี้ รวมกลุ่มลำไย พร้อมรวยไปด้วยกัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอาทร วงษ์สง่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร การตลาดนำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยวิทยากร นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ต.ห้วยยาบ เข้าร่วมจำนวน 45 ราย มีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนแปลงใหญ่ลำไย 1 กลุ่ม ทั้งนี้มีเกษตรอำเภอบ้านธิ นายวรกาญจน์ ธรรมตา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวก

Leave a Reply