ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและทีมงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนน้ำก้อ


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ด้านการส่งเสริมการเกษตร) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 392/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ด้านการทำเกษตรพืชทางเลือก การทำปศุสัตว์นอกเขตป่าและการเพาะเห็ดป่า รวมถึงพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ (ด้านการเกษตร) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply