ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้า กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุนทร ตระนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายบุญทอง ศรีสกุลคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในลำไย