ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการระดับจังหวัด ติดตามการจ้างปรับปรุงบ้านพักในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เวียงหนองล่องและป่าซางตามลำดับ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ติดตามการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักเกษตรตำบลบ้านโฮ่ง บ้านพักเกษตรตำบลหนองปลาสวาย บ้านพักเกษตรตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ตรวจอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง และบ้านพักเกษตรตำบลปากบ่อง บ้านพักเกษตรอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply