ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ ประจำปี 2565

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 หลักสูตร “หมอพืช (Plant Doctor)” โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางโปรแกรม Zoom Application ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 11 ราย