ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่โดยรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางประภัสสร ขันติสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่โดยรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยมี นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการฝึกอบรม และวิทยากรบรรยาย นางสาวขวัญเรือน พุ่มมณี บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมนชั่น ไฮเวย์ จำกัด เพื่อให้ได้ทราบถึงรายละเอียดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ในโครงการ,การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน LAN และระบบ WIFI ,การตรวจสอบสถานะและการแก้ปัญหา เบื้องต้น รวมถึงระบบติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตการให้บริการและการบำรุงรักษารวมถึงตอบข้อซักถาม โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 759 คน