ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน …อบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้ากษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน กิจกกรมย่อยที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 50 ราย