ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวม 35 คน ในที่ประชุมมีการพิจารณาแผนพัฒนาวิสาหกิจชนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณโดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน/ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน