ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. จังหวัด ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน