ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (Operstion Room) ชั้นที่ 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ณทห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในประเด็น ดังนี้

  1. การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
  2. การให้บริการกับเกษตรกรที่มารับบริการที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. การปรับรูปแบบกิจกรรม วิธีการดำเนินงาน และเป้าหมาย ภานใต้โครงการต่างๆ
  5. สถานการณ์และปัญหาในการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์
  6. โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์
  7. การเร่งรปัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
  8. ปัญหาจากการปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากส่วนภูมิภาค
    เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร และการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่หยุดนิ่ง และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสภาวะการณ์ COVID – 19

Leave a Reply