ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้ และ เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเตรียมความพร้อม การเสนอเข้ารับการคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2563 ในระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตามบทบาท และหน้าที่การรับผิดชอบงาน ซึ่งจะได้นำส่งเอกสารให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563

Leave a Reply