ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วม ประชุมและให้ข้อมูลเวที Focus Group โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐของธนาคาร ประจำปีบัญชี 2564 เ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเวที Focus Group โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐของธนาคาร ประจำปีบัญชี 2564 เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนงานนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาป่าซาง ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (สำนักงาน ก.พ.ร.)

Leave a Reply