ข่าวประชาสัมพันธ์

“ลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2565”

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมรูปแบบ Online เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2565 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมดำเนินการ โดยมีการพิจารณาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – 3 ทั้งนี้จังหวัดลำพูน มีเจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย