ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมยุทธศาสตร์ฯเกษตรลำพูน ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการชี้แจงข้อราชการ/ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม 2565 รวมถึงแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด