ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรโดยใช้ชีวภัณฑ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมการฝึกอบรมเกษตรกรตามโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรโดยใช้ชีวภัณฑ์ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ แปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน (กลุ่มผักโลตัส) ทั้งนี้ เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติลงพื้นที่สำรวจโรคและแมลงในแปลงเรียนรู้ผักคะน้า เพื่อนำข้อมูลผลการสำรวจแปลง มาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลและนำเสนอฯ ร่วมกันวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและแมลง อีกทั้ง ได้เรียนรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และได้ฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย และไตรโคเดอร์มา เป้าหมาย เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์