ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคเหนือ 2 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.