ข่าวประชาสัมพันธ์

“เกษตรลำพูนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop ครั้งที่ 2/2565”

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีกิจกรรมการชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันในการเบิกจ่ายงบประมาณ การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน คือฐานเรียนรู้เรื่องการคิด วิเคราะห์สถานการ์ไม้ผล การจัดทำโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา , ฐานเรียนรู้เรื่องโรค แมลงศัตรูพืช , ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการไม้ผล การตัดแต่งช่อลำไย และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Gap และฐานเรียนรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน ภัยธรรมชาติด้านการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน