ข่าวประชาสัมพันธ์

Smart Farmer ลำพูน ผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออก

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพุทธชาติฒ์ คอทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) นายปรีชา ชนะเดช และนางพัชรินทร์ ปันวารี Smart Farmer ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซางกิจกรรมทางการเกษตร คือ การผลิตมะม่วงคุณภาพ ซึ่งช่วงนี้มีเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกประเทศฮ่องกง ณ พื้นที่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน