ข่าวประชาสัมพันธ์

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และมีทักษะในการผลิตลำไยคุณภาพ โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1. การตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธี 2. การตัดแต่งช่อลำไยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3.การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย (เพลี้ยแป้ง) 4.การจัดการธาตุอาหารให้ลำไยในแต่ละระยะ 5.การคัดบรรจุลำไยคุณภาพ และฐานการเลี้ยงและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน