ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา วิสาหกิจชุมชน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน​ มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรชำนาญการ​ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พร้อมด้วยนางสาวเยาวเรศ หลวงมูล​ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน​ ร่วมพระราชพิธีฯ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิสาหกิจชุมชน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานราชการในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฎต่อสาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงาน โดยในปี พ.ศ. 2565 เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ โดยเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในประเภทต่าง ๆ รวม 31 ราย