ข่าวประชาสัมพันธ์

สตง.ลงพื้นที่ลำพูน ติดตามงบกลุ่มจังหวัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชนแม่ตืน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแปลงเรียนรู้การผลิตลำไยคุณภาพ ของนายสมคิด กัลจาก เกษตรกรตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน