ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลการเพาะปลูกพืช ปีการผลิต 2565/66

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชระดับภาค พิจารณาข้อมูลการเพาะปลูกและผลผลิตพืช ปีการผลิต 2565/66 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นเอกภาพ และนำเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือต่อไป