ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนร่วมติดตามนิเทศงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด ทีมที่ 1 นำโดยนางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง โดยมีเกษตรอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมรับการนิเทศ