ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 63

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยนางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในการติดตามการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply