ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ศจช.,ศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัดปี 63

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องเกษตรจังหวัดลำพูน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานรูปเล่ม พร้อมทั้งจัดทำแผนออกพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีผลคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 70 และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 60 เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินให้เป็นศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวัด ต่อไป

Leave a Reply