ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน (ปี พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนฯ กรอบระยะเวลาดำเนินการ การทบทวนปรับปรุงคำสั่งคณะทำงาน ตลอดจนการทบทวนร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน