ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมต.รายบุคคล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลฯ ณ ห้องศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ศาลากลางจังหวัดลำพูน และมอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำ ณ ศูนย์ประสานงานฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง