ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต 5 จังหวัดสงขลา เเละ 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้เเก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช นำโดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน และนายกเทศบาลตำบลแม่ตืนพร้อมทีมงาน ร่วมเวทีสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต 5 จังหวัดสงขลา เเละ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเสนอผลงานและนำศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโดยมุ่งมั่นการจัดการศัตรูพืชเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน” ของ ศจช.แม่ตืน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อน ศจช.ตำบลแม่ตืน ให้เป็นต้นแบบแก่ ศจช. 14 จังหวัดภาคใต้ต่อไป