ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้คัดเลือกตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 Performance Base ประเด็นที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก น้ำหนัก ร้อยละ 40 จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้1)ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่2)รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ3)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน